logo-szakerto  

Általánosan elfogadott nézet, hogy nincs két olyan egyén, akinek szájképletei, fogazata teljesen hasonló volna. Felmérések szerint a szájképletek különbségei 2,5 billió változat lehetőségét rejtik magukban.
A fogazat egyedi sajátosságain alapuló személyazonosítás mégis nagy nehézséget jelent a gyakorlatban, mivel az egyének fogazata nagyon hasonló lehet, illetve előfordulhat, hogy csak olyan minimális különbségek mutatkoznak, melyek csupán igen részletes, gondos megfigyeléssel regisztrálhatók.
A fogazat az egyén életében élettani és kórélettani hatásokra, nemegyszer balesetek, verekedések, vagy fogorvosi ténykedések következtében nagyon sokféle és különböző változáson megy át. Éppen ezért a részletekbe menő fogorvosi adatrögzítés nehezen kivitelezhető. Pedig az orvosszakértőnek azonosító munkája közben számos lényegtelennek tűnő, de a személyazonosítás lehetőségét előmozdító körülményt is figyelembe kell vennie. Így például a tömés vagy fogpótlás anyagának minőségéből következtetni lehet annak elkészítési idejére, illetve viselőjének anyagi helyzetére.
A fogazaton egyéni jellegzetesség lehet az egyes fogak, fogcsoportok fejlődése közben kialakult vagy szerzett rendellenesség. Ezek az egyediségek részben természetes okból, részben különböző külső behatások következtében jöhetnek létre.

Természetes sajátosságok

1. Alaki eltérések:
a.    számfeletti csücskök
b.    számfeletti gyökerek
c.    óriásfog
d.    törpefog
e.    ikerfog
f.    torz alakú fog

2. Számbeli rendellenességek:

a. szám feletti fog ( lehet szabályos alakú és nagyságú vagy csökevényes csapfog)
b. egyes, ill. több fog hiánya

3. Szerkezeti rendellenességek:
a. foltos zománc
b. zománchypoplasia

4. Helyzeti rendellenességek
(Az emberek mintegy 75 százalékánál fordulnak elő)
a. soron kívül vagy belül álló fogak
b. fogak szabálytalan dőlése, csavarodása
c. hézagos fogközök

5. Állcsontok alaki, fogsorok záródási eltérései
Ezek mind igen értékes, bizonyító erejű adatok lehetnek, melyeket minden, a betegéről korrekt státuszt felvevő fogorvosnak feltétlenül fel kell jegyeznie az anamnézisben.

Szerzett sajátosságok
Ide sorolhatók a fog- és szájbetegségek, különböző foglalkozási ártalmak mechanikus vagy vegyi hatása, illetve a balesetek, traumák okozta elváltozások.
Mechanikus hatásra olyan foglalkozású embereken keletkezhetnek fogazati defektusok, akiknél a munkavégzés rendszeres velejárója valamilyen tárgynak a szájba vétele, és a fogsorok között tartása (pl.: cipész, ács, üvegfúvó, fúvós zenész, stb.).
Jellegzetes a pipázók fogkopása, mely csaknem törvényszerűen, valamelyik szájzug mögötti fogakon figyelhető meg.
Krónikus vegyi ártalmak között leggyakoribb és legsúlyosabb a savgőzök (salétromsav, kénsav, sósav, stb.) által okozott károsodás. A következményes elmésztelenedés miatt a zománc, majd a szabaddá váló dentin kioldódik és fokozatosan kopik. A fogak szuvasodása is gyakoribb és gyorsabb lefolyású. Ilyen veszélynek a különböző vegyi üzemek, akkumulátor és dohányosok fogazata barnásszürkén elszíneződik. Ilyen egyéneknél gyakori a túlzott fogkőképződés is.
Balesetek jellegzetes elváltozásokat okozhatnak, például a fogak törését, fogak elvesztését, állkapocstörést, stb.

Fogászati beavatkozások nyomai

Fogtömések nem egyszer olyan jellegzetesek, hogy vizsgálatuk alapján eredményes személyazonosítás végezhető. Ha a fogtömést végző fogorvos részletesen feljegyzi, és nyilvántartásban, anatómiai sémás ábrán pontosan berajzolja a tömés helyét, alakját, nagyságát, anyagát, akkor tapasztalatok szerint akár egyetlen fogtömés azonosításával is meg lehet állapítani a vizsgált személy azonosságát.
Természetesen minél több tömés pontos regisztrálása történt meg, annál biztonságosabb véleményt lehet adni.

Fogpótlások
Nagyszámú variabilitása miatt határozottan utalhatnak a vizsgált egyén személyére. A rögzített fogpótlások: koronák, hídtagok száma, elhelyezkedése, anyaga egyénenként eltérő.
A részleges protéziseknél számtalan megoldási lehetőség van a különböző elhorgonyzási eszközök: kapcsok, csúsztatók elhelyezésére.
A teljes protézis általában pontosan illik a foghiányos egyén szájába. A fogműveken az utólagos javítás, illetve a használat nyoma is felismerhető.

Küldetés

"Az igazságügyi szakértő feladata, hogy a bíróság, az ügyészség, a rendőrség és a jogszabályban meghatározott más hatóság (továbbiakban együtt: hatóság) kirendelése, vagy megbízás alapján, a tudomány és a műszaki fejlődés eredményeinek felhasználásával készített szakvéleménnyel segítse a tényállás megállapítását, a szakkérdés eldöntését.”

(2005. évi XLVII. törvény az igazságügyi szakértői tevékenységről 1.§ (1))

Érdekességek

Fogászati személyazonosítás

Olvasson róla bővebben!Read more...

Kriminalisztika és történelem: Adolf Hitler személyazonosítása

Olvasson róla

A kriminálantropológiai elmélet napjainkban – igazságok és ellentmondások

Olvasson róla