logo-szakerto  

10/2006. (III. 7.) IM rendelet

az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges jogi oktatásról és vizsgáról

Az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló 2005. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Szaktv.) 31. §-a (5) bekezdésének c) pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat rendelem el:

A jogi oktatás és vizsga célja

1. § (1) A jogi oktatás (a továbbiakban: tanfolyam) célja, hogy az igazságügyi szakértői névjegyzékbe bejegyzett szakértők és az igazságügyi szakértői névjegyzékbe felvételüket kérő természetes személyek szervezett keretek között kapjanak tájékoztatást az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges jogi ismeretekről, és a megszerzett jogi tudásuk frissítése érdekében rendszeres továbbképzésben részesüljenek.

(2) A Szaktv. 3. § (3) bekezdés e) pontja szerinti jogi vizsga (a továbbiakban: vizsga) célja, hogy a vizsgára jelentkező személy számot adjon az igazságügyi szakértői tevékenység ellátásához szükséges tételes jogi ismeretekről és az ahhoz kapcsolódó gyakorlati jogalkalmazási készségéről.

Felkészülés a vizsgára

2. § (1) A tanfolyam és a vizsga megszervezése, lebonyolítása az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) feladata, ideértve a tanfolyamon előadást tartó személy (a továbbiakban: előadó) felkérését is.

(2) Vizsgát az tehet, aki a tanfolyamot elvégezte.

3. § (1) A Minisztérium kéthavonta - kivéve, ha a tanfolyamra nincs jelentkező - indít tanfolyamot. A Minisztérium - kivételes esetben vagy ha a jelöltek nagyobb száma azt indokolja - a tanfolyam indítására további időpontot is megjelölhet.

(2) A Minisztérium a világhálón közzéteszi a tanfolyam tananyagának alapját képező jogszabályok (jogszabályhelyek) jegyzékét.

4. § (1) A tanfolyam időtartama 16 óra.

(2) Ha a tanfolyam elvégzésére vagy a vizsgára kötelezett személy (a továbbiakban együtt: jelölt) a tanfolyamról öt óránál hosszabb időtartamban hiányzik, a tanfolyamot meg kell ismételnie; ebben az esetben a jelölt vizsgára nem bocsátható. Erről a Minisztérium a jelöltet a tanfolyam befejezésének időpontjától számított 8 napon belül írásban értesíti.

Jelentkezés a tanfolyamra és a vizsgára

5. § (1) A tanfolyamra és az azt követő vizsgára - a 6. § (1) bekezdésében foglalt kivétellel - az jelentkezhet, aki

a) a Szaktv. 3. §-a (3) bekezdésének a)-d) pontjaiban meghatározott felvételi feltételek meglétének igazolása mellett az igazságügyi szakértői névjegyzékbe történő felvétel iránti kérelmet (a továbbiakban: felvételi kérelem) terjeszt elő a Minisztériumnál, vagy

b) 2006. január 1-je előtt felvételt nyert az igazságügyi szakértői névjegyzékbe.

(2) Az (1) bekezdés a) pontja alapján a tanfolyamra és az azt követő vizsgára történő jelentkezés a felvételi kérelem előterjesztésével egyidejűleg nyújtható be a Minisztériumhoz.

(3) A 6. § (1) bekezdése vagy 27. § (2) bekezdése alapján a vizsga alól mentesült jelölt kivételével a jelölt az 5. § (1) bekezdése szerinti tanfolyam elvégzésétől számított négy éven belül, majd ezt követően négyévente - vizsgakötelezettség nélkül - továbbképzés céljából köteles a tanfolyamra jelentkezni.

(4) Az a jelölt, aki e rendelet 6. § (1) bekezdése vagy 27. § (2) bekezdése alapján mentesül a vizsga alól, az az igazságügyi szakértői névjegyzékbe való felvételről szóló, vagy a Szaktv. 32. §-a (1) bekezdés a) pontja alapján hozott határozat meghozatalától számított két éven belül, majd ezt követően négyévente - vizsgakötelezettség nélkül - továbbképzés céljából köteles a tanfolyamra jelentkezni.

6. § (1) Mentesül a vizsga alól az, aki jogász végzettséggel, vagy a jogi és igazgatási felsőoktatás szakirányú továbbképzési szakjainak képesítési követelményeiről szóló 31/2003. (XII. 17.) OM rendelet szerinti jogi szakoklevéllel rendelkezik.

(2) Az (1) bekezdés szerinti feltétel meglétét igazoló okiratot vagy annak hitelesített másolatát a felvételi kérelem előterjesztésével egyidejűleg kell benyújtani a Minisztériumhoz.

7. § (1) Az 5. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti jelölt a tanfolyamra akkor osztható be, ha a felvételi kérelem tartalmazza a Szaktv. 1. számú mellékletében meghatározott iratokat.

(2) Az 5. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti jelöltnek a Szaktv. 1. számú melléklete 2. pontjának i) alpontja szerinti igazolásként a bankszámla megterhelését tartalmazó napi bankkivonatot vagy a postai készpénz-átutalási megbízást igazoló szelvényrészt, illetve annak másolatát kell benyújtania.

(3) Az 5. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti jelöltnek a felvételi kérelem benyújtásával egyidejűleg csatolnia kell továbbá

a) a Szaktv. 3. §-a (3) bekezdésének d) pontja igazolására a kötelezettségvállaló nyilatkozatot, és

b) a 23. § (1)-(2) bekezdése szerinti díj megfizetését igazoló, a bankszámla megterhelését tartalmazó napi bankkivonatot vagy a postai készpénz-átutalási megbízást igazoló szelvényrészt, illetve annak másolatát.

(4) Ha a felvételi kérelem nem tartalmazza az (1)-(3) bekezdésben, az 5. § (2) bekezdésében és a 6. § (2) bekezdésében feltüntetett iratokat, a Minisztérium a felvételi kérelem benyújtását követő 8 napon belül írásban hiánypótlásra szólítja fel az 5. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti jelöltet.

8. § (1) Az 5. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti jelöltnek a tanfolyamra történő jelentkezést (a továbbiakban: jogi vizsgára bocsátás iránti kérelem), továbbá az 5. § (3)-(4) bekezdése szerinti jelöltnek a továbbképző tanfolyamra történő jelentkezést a Minisztériumhoz írásban kell benyújtania.

(2) A jogi vizsgára bocsátás iránti kérelemhez mellékelni kell a 23. § (1)-(2) bekezdése, a továbbképző tanfolyamra történő jelentkezéshez a 23. § (3) bekezdése szerinti díj befizetését igazoló, a bankszámla megterhelését tartalmazó napi bankkivonatot vagy a postai készpénz-átutalási megbízást igazoló szelvényrészt, illetve annak másolatát.

9. § (1) A Minisztérium a jelöltet hivatalból osztja be a tanfolyamra.

(2) A Minisztérium a jelöltet a tanfolyam helyéről és időpontjáról a felvételi kérelemnek, a jogi vizsgára bocsátás iránti kérelemnek vagy a továbbképző tanfolyamra történő jelentkezésnek a Minisztériumhoz való érkezését követően írásban értesíti.

(3) Ha a tanfolyam kitűzött időpontja a jelöltnek nem megfelelő, az értesítés kézhezvételét követő 8 napon belül halasztási díj megfizetése nélkül - legfeljebb két alkalommal - kérheti annak módosítását, továbbá az 5. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti jelölt - egy alkalommal - a névjegyzékbe való felvétel iránti eljárás két hónapra történő felfüggesztését.

Vizsgabizottság

10. § (1) A tanfolyam befejezését követően - az 5. § (3)-(4) bekezdése szerinti továbbképző tanfolyam kivételével - a vizsgát az Igazságügyi Szakértői Vizsgabizottság tagjaiból a Minisztérium által esetenként kijelölt vizsgabizottság (a továbbiakban: vizsgabizottság) előtt kell letenni.

(2) Az Igazságügyi Szakértői Vizsgabizottság tagjait - a megkeresett szervezetek ajánlásának figyelembevételével - az igazságügyi és rendészeti miniszter nevezi ki 5 évre az igazságügyi szakértői működéshez kapcsolódó jogterületek elméleti és gyakorlati szakemberei közül. A kinevezés - az érintett beleegyezésével - az eredeti kinevezés időtartamával meghosszabbítható.

(3) A vizsgabizottság 3 főből áll, melynek elnökét és két tagját a Minisztérium jelöli ki. A vizsgabizottságot úgy kell megalakítani, hogy abban az egyik tag a Minisztérium képviselője legyen.

11. § (1) A Minisztérium legkésőbb a tanfolyam elvégzését követő 8 napon belül - az 5. § (3)-(4) bekezdése szerinti továbbképző tanfolyam kivételével - kitűzi a vizsga helyét és időpontját és erről a jelöltnek írásban értesítést küld.

(2) A Minisztérium kéthavonta - kivéve ha a vizsgára nem volt jelentkező - tűz ki vizsgát. Kivételes esetben vagy ha a jelöltek nagyobb száma azt indokolja, a Minisztérium további vizsgaidőpontot is kitűzhet.

A vizsga tárgyai

12. § A vizsga tárgyai a következők:

a) az 1. számú melléklet szerinti, az igazságügyi szakértői tevékenység ellátásához szükséges tételes jogi ismeretek,

b) a tanfolyamon elsajátított joganyag gyakorlati alkalmazása.

A vizsga lefolytatása

13. § (1) A vizsga lebonyolításával összefüggő szervezési és adminisztrációs feladatokat a Minisztérium látja el.

(2) A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgából, az 5. § (1) bekezdés b) pontja szerinti jelölt esetében írásbeli vizsgából áll.

(3) A vizsga nyelve magyar.

(4) Ha a jelölt külföldi, a magyar nyelvű vizsga letételével bizonyítja, hogy rendelkezik az igazságügyi szakértői tevékenység gyakorlásához szükséges szintű magyar nyelvtudással.

(5) A jelölt a vizsgán jogszabályszöveget és egyéb segédanyagot nem használhat.

14. § (1) Az írásbeli vizsgán a jelölt a 13. § (1) bekezdésében megjelölt feladatok végzésére a Minisztérium által kijelölt személy (a továbbiakban: vizsgabiztos) jelenlétében az 1. számú mellékletben megjelölt joganyagból és annak gyakorlati alkalmazására irányuló példákból összeállított írásbeli tesztlapot (a továbbiakban: feladatlap) tölt ki.

(2) Az írásbeli vizsga nem nyilvános.

15. § (1) A feladatlap megoldására két óra áll rendelkezésre.

(2) A jelölt a kitöltött feladatlapot - aláírásával ellátva - a vizsgabiztosnak adja át.

(3) Az írásbeli vizsgán a rendfenntartás a vizsgabiztos feladata.

16. § (1) A szóbeli vizsgán a vizsgabizottság a tagjai által feltett kérdésekre adott válaszok alapján meggyőződik arról, hogy a jelölt rendelkezik-e azokkal az elméleti és gyakorlati jogi ismeretekkel, amelyeknek tudása az igazságügyi szakértői tevékenység végzéséhez szükséges.

(2) A szóbeli vizsga nyilvános.

17. § (1) A vizsgabizottság az írásbeli és szóbeli vizsgát zárt tanácskozásban értékeli és a vizsga eredményét az 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti jelölt esetében szóban, nyilvánosan hirdeti ki. A vizsgabizottság az 5. § (1) bekezdés b) pontja szerinti jelöltet az írásbeli vizsga eredményéről - sikeres vizsga esetén az erről szóló tanúsítvány megküldésével - írásban értesíti.

(2) A vizsgabizottság az értékelés során arról dönt, hogy a jelölt a vizsgán megfelelt vagy a vizsgán nem felelt meg.

A vizsga megismétlése

18. § (1) Ha a jelölt a vizsgán nem felelt meg, a vizsgát meg kell ismételnie. A vizsgabizottság a jelöltet erről a vizsga időpontjától számított 8 napon belül írásban értesíti.

(2) A tanfolyam újbóli elvégzésére a vizsga megismétléséhez nincs szükség, de egy alkalommal a jelölt - a tanfolyam díjának ismételt megfizetése nélkül - kérheti beosztását a tanfolyamra.

19. § (1) A jelölt a vizsgát a tanfolyam elvégzését követő 90 napon belül köteles letenni. Az 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti jelölt egy alkalommal kérheti a névjegyzékbe történő felvétel iránti eljárás két hónapra történő felfüggesztését, ha azt a 9. § (3) bekezdés alapján még nem kérte. Ez utóbbi esetben a hatósági erkölcsi bizonyítványt - ha annak érvényessége lejárt - a jelölt ismételten köteles benyújtani a Minisztériumhoz.

(2) Ha az 5. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti jelölt a vizsgát az (1) bekezdésben megjelölt határidő lejártáig nem teszi le, felvételi kérelmét visszavonhatja.

Jegyzőkönyv

20. § (1) A vizsgáról jegyzőkönyvet kell készíteni és ebben fel kell tüntetni

a) a jelöltnek a Szaktv. 1. számú melléklete 1. alpontja első francia bekezdése szerinti személyazonosító adatait és lakcímét,

b) a vizsga helyét és időpontját,

c) a vizsgára történő jelentkezést tartalmazó kérelem ügyszámát,

d) azt, hogy a jelölt a vizsgán megfelelt vagy nem felelt meg, és ezért őt a vizsgabizottság a vizsga megismétlésére utasította.

(2) A jegyzőkönyvet a Vizsgabizottság elnöke és tagjai aláírják.

Tanúsítvány

21. § (1) Az eredményesen letett vizsgáról a vizsgabizottság a 2. számú melléklet szerinti tanúsítványt állít ki, amelyet a vizsgabizottság elnöke és tagjai aláírnak.

(2) Az e rendelet alapján jogi vizsga letételére nem köteles jelölt részére a vizsgabizottság a tanfolyam elvégzéséről a 3. számú melléklet szerinti tanúsítványt állít ki, melyet az Igazságügyi Szakértői Vizsgabizottság egy tagja aláír.

(3) Az (1)-(2) bekezdések szerinti tanúsítványt a vizsgabizottság a Minisztérium körbélyegzőjével látja el.

(4) Ha az (1)-(2) bekezdések szerinti tanúsítvány elveszett, megsemmisült vagy megrongálódott, a Minisztérium a tanúsítványt pótolja.

Irattári őrzés

22. § A vizsga teljes iratanyagát a Minisztérium őrzi.

Díj

23. § (1) A tanfolyamon való részvétel díja 11 500 Ft.

(2) A vizsga díja 14 600 Ft, ideértve a megismételt vizsga díját is.

(3) Az 5. § (3)-(4) bekezdése szerinti tanfolyamon való részvétel díja 8000 Ft.

24. § (1) A jelöltnek a 23. § és a 25. § szerinti díjat az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium elnevezésű 10032000-01483305-00000000 számú számlára kell banki átutalással vagy postai készpénz-átutalási megbízással befizetni.

(2) A díjak kezelésére, elszámolására az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló külön jogszabály rendelkezéseit kell alkalmazni.

(3) A (2) bekezdés szerinti jogszabály alapján készített nyilvántartásnak alkalmasnak kell lennie az ügyek számának és a befizetett díj összegének kimutatására.

Halasztás

25. § (1) A jelölt 4500 Ft halasztási díj megfizetése mellett a már kitűzött tanfolyam, illetve vizsga elhalasztását kérheti.

(2) Ha a jelölt a tanfolyam, illetve a vizsga időpontja előtt legalább 8 nappal a már kitűzött tanfolyam vagy vizsga elhalasztását kérte, vagy a tanfolyamon, illetve a vizsgán nem jelent meg, de távolmaradását a kitűzött időponttól számított 8 napon belül megfelelően igazolta és újabb időpontot kért, a soron következő tanfolyamra, illetve vizsgára kell beosztani további tanfolyam-, illetve vizsgadíj fizetése nélkül.

(3) Ha a jelölt távolmaradását a (2) bekezdésben írtak szerint nem igazolta vagy halasztási díjat nem fizette be, a befizetett díjat elveszíti.

(4) Ha a jelölt távolmaradását a (2) bekezdésben írtak szerint igazolta, de újabb vizsgaidőpontot nem kért, kérelmére a 23. § szerinti díjat - a vizsgabizottság tagjainak a 26. § (2) bekezdés alapján fizetendő díj levonásával - vissza kell utalni.

26. § (1) A vizsgabizottság elnökét és tagjait jelöltenként 3000 Ft vizsgáztatói díj illeti meg.

(2) Ha a vizsgán a jelölt - anélkül, hogy előzetesen jelezte volna távolmaradását - nem jelenik meg, a vizsgáztató részére 2000 Ft vizsgáztatói díj jár.

(3) Az előadót a tanfolyamon teljesített óraszám alapján a Minisztérium és az előadó között esetenként létrejött, az oktatási feladatok ellátására vonatkozó írásbeli megállapodás alapján illeti meg díjazás, amely a 23. § (1) és (3) bekezdésében megjelölt díjnak a Minisztériumot megillető költségek levonása után fennmaradó összegéből kerül kifizetésre.

(4) A vizsgabizottság elnökét és tagjait, továbbá az előadót megillető díjat a 24. § (1) bekezdésében említett számláról kell kiutalni.

Hatálybalépés és átmeneti rendelkezések

27. § (1) E rendelet 2006. március 15-én lép hatályba, rendelkezéseit a rendelet hatálybalépése előtt benyújtott felvételi kérelmek intézése során is alkalmazni kell.

(2) Az 5. § (1) bekezdés b) pontja szerinti jelölt mentesül a vizsga alól, ha

a) egyetemi vagy főiskolai szintű felsőoktatásban az alapképzéshez kapcsolódó végzettség megszerzése vagy az azon túl előírt, a szakterületnek megfelelő szakirányú továbbképzés során legalább egy félévnek megfelelő oktatási időszak alatt jogi ismeretek oktatásában is részesült és eredményes vizsgát tett, vagy

b) a jogi és igazgatási felsőoktatás szakirányú továbbképzési szakjainak képesítési követelményeiről szóló 31/2003. (XII. 17.) OM rendelet szerinti jogi szakoklevéllel rendelkezik, vagy

c) a végzettségének megfelelő területen tudományos fokozatot szerzett, vagy

d) 2006. január 1-jét megelőzően több mint 10 éve igazságügyi szakértőként működik.

(3)

(4) Az 5. § (1) bekezdés b) pontja szerinti jelölt a (2) bekezdés a)-c) pontja szerinti feltétel meglétét igazoló okiratot vagy annak hitelesített másolatát a Szaktv. 32. § (1) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban köteles a Minisztériumhoz benyújtani.

(5) Az a jelölt, aki az 5. § (4) bekezdés szerinti továbbképzési kötelezettségének a Szaktv. 32. § (1) bekezdés a) pontja alapján hozott határozat meghozatalát megelőzően tett eleget, a továbbképzésen való első részvétel időpontjától számított négyévente köteles a tanfolyamon részt venni.

1. számú melléklet a 10/2006. (III. 7.) IM rendelethez

A tanfolyam tananyaga

1. Az igazságügyi szakértői működésről szóló jogszabályok.

2. Az igazságügyi szervezetre vonatkozó, az igazságügyi szakértői tevékenység ellátásához szükséges rendelkezések.

3. Az eljárási törvényeknek az igazságügyi szakértőket érintő rendelkezései.

4. A Magyar Köztársaság Alkotmányának rendelkezései.

5. A személyes adatok védelméhez fűződő alapjogra, a személyiségvédelem és az adatvédelem követelményeire vonatkozó alapvető rendelkezések.

6. A gazdasági társaságok alapítására, működésére vonatkozó jogszabályok alapvető rendelkezései.

7. Az Európai Uniónak a letelepedés és a szolgáltatásnyújtás szabadságára vonatkozó alapvető szabályai.

8. Jogi alapismeretek.

Küldetés

"Az igazságügyi szakértő feladata, hogy a bíróság, az ügyészség, a rendőrség és a jogszabályban meghatározott más hatóság (továbbiakban együtt: hatóság) kirendelése, vagy megbízás alapján, a tudomány és a műszaki fejlődés eredményeinek felhasználásával készített szakvéleménnyel segítse a tényállás megállapítását, a szakkérdés eldöntését.”

(2005. évi XLVII. törvény az igazságügyi szakértői tevékenységről 1.§ (1))

Érdekességek

Fogászati személyazonosítás

Olvasson róla bővebben!Read more...

Kriminalisztika és történelem: Adolf Hitler személyazonosítása

Olvasson róla

A kriminálantropológiai elmélet napjainkban – igazságok és ellentmondások

Olvasson róla